Psychoterapeutka
Dr JANINA JANOWSKA
LONDYN - LUBLIN

Wybrane publikacje naukowe

Publikacje książkowe

 • Redakcja naukowa; Dave Mearns, Brian Thorne: Terapia Skoncentrowana na Osobie,
  Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

 • Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli,
  Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, 2000, 2003

 • Rozwijanie umiejetności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli,
  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002

Artykuły

 • Nauczyciel może pomóc„, Psychologia w Szkole, nr 3, 2011

 • Z nieobecnym ojcem w tle„, Psychologia w Szkole, nr 1, 2011

 • Jestem tym, co do mnie mówisz„, Psychologia w Szkole nr 2, 2009

 • Sztuka słuchania„, Psychologia w Szkole, nr 4, 2008

 • Po pierwsze: akceptacja„, Psychologia w Szkole, nr 3, 2008

 • Po pierwsze empatiaPsychologia w Szkole nr 2, 2008

 • Twarzą w twarz z uczniemPsychologia w Szkole nr 1, 2008

 • Prawa dziecka – Osoby a pedagogiczna rzeczywistość, [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. red. Cz. Kępski, UMCS Lublin 2005

 • Application of Carl Rogers’ Psychology to the Training of Teachers, „The Person – Centered Journal” (An Internationl Journal Published for The Development of The Person – Centered Approach), Volume 9, Number 1, 2002, s. 49-58.

 • Przekraczanie praw osoby – dziecka w interakcji. Konsekwencje. Przeciwdziałanie, [w:] Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa, red. H. Romanowska – Lakomy, H. Kędzierska, t. I, Olsztyn 2002, s. 257-263.

 • Kompetencje Psychopedagogiczne nauczycieli – warunkiem końca szkoły tradycyjnej, [w:] Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, red. R. Parzęcki, I. M. Strachanowska, Bydgoszcz 2001, s. 232-240.

 • Technika treningu interpersonalnego, [w:] Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów, red. M. Łobocki, UMCS, Lublin, 2001, s. 61-73.

 • Bezradność psychopedagogiczna nauczyciela i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, wsp. Teresa Zubrzycka-Maciąg „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 3/43, 2000, s. 13-16.

 • Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Nowa szkoła”, 2000 nr 3, s. 41- 45.

 • Niwelowanie postaw agresywnych w interakcjach młodzieży, [w:] Postępy Psychoterapii. Tom II, red. L. Gapik. Wyd. P.W. „Intrfund”, Poznań 1999, s.140- 154.

 • Przemoc w opinii młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 1/1999 , s. 32-34.

 • Przemoc w interakcjach młodzieży, „Szkoła Specjalna”, nr 5,1998, s. 324-334.

 • Subkultury w opinii młodzieży, wsp. Teresa Zubrzycka-Maciąg „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, nr 10, 1998, s. 22-23.

 • Postawy nauczyciela warunkiem sukcesu pracy wychowawczej. [w:] Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. M. Łobocki. UMCS, Lublin 1998, s. 31-41.

 • Subkultury młodzieżowe. Norma czy symptom, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 1, 1998, str. 37-39.

 • Wpływ zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży z domów dziecka na poziom ich samoaktualizacji. [w:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, red. A. Białkownski, UMCS, Lublin 1997, str. 92-101.

 • Podejście „Gestalt” w rozwijaniu umiejętności psychopedagogicznych, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, t. VIII, 1995, s. 33-49.

 • Zastosowanie pojęcia „Gestalt” w pedagogicznym kształceniu nauczycieli. [w:] Alternatywne modele kształcenia nauczycieli, red. M. Ochmański, UMCS, Lublin 1995, s.173-183.

 • Psychologia humanistyczna w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli. Empatia. „Nowa Szkoła” 1995 nr 8, s.13-16.

 • Psychologia humanistyczna w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli. Cechy osobowości i zachowania nauczyciela uniemożliwiające rozwojową interakcję z uczniem, „Nowa Szkoła” 5/1995 nr 5, s.7-12.

 • Religia w szkole w opinii uczniów. Badania w szkołach lubelskich, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, 1993, s. 119-120.

 • Religia w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, 1993, s. 77-86.

 • Podejście Skoncentrowane naw Osobę dla Wzajemnego Porozumienia Między Narodami i … kontrowersje na temat „PCA” Carla Rogersa, „Nowiny Psychologiczne”, 3/1994, s. 51 -54.

 • Psychologia humanistyczna w pedagogicznym kształceniu nauczycieli. (pomysł na kształcenie nauczycieli), „Nowa Szkoła”, nr 5, 1994, s. 284-290.

 • Psychologia humanistyczna jako podstawa dla praktyki pedagogicznej, [w:] Psychologia humanistyczna a wychowanie, red. M. Łobocki. UMCS, Lublin 1994, s. 79-89.

 • Podejście skierowane na osobę (PCA) jako warunek skuteczności rozwojowych relacji interpersonalnych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej, red. J. Włodek-Chronowska, Kraków 1993, s. 153 – 161.

 • Trening interpersonalny w doskonaleniu nauczycieli, „Wiadomości, Opinie, Myśli”, Lublin 1993, s. 5-6.

 • Trening interpersonalny jako metoda rozwijania umiejętności psychopedagogicznych nauczycieli, [w:] Nauczyciel nauczycieli, red. H. Kotusiewicz, K. Kwiatkowska, PWN, Warszawa 1992, s. 272-289.

 • Możliwości wykorzystania elementów treningu interpersonalnego w szkole, [w:] Formy pracy wychowawczej w szkole, red. M. Łobocki, Lublin 1991.

 • Trening interpersonalny w kształceniu nauczycieli, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, nr 3, 1991, s. 133-143.

 • Podejście skierowane na osobęCarla Rogersa jako metoda konstruktywnego stymulowania rozwoju osobowości, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin Polonia”, t. III, 3, Lublin 1990, s. 33-40.

 • Samoaktualizacja jako podstawowy przedmiot badań psychologii humanistycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin Polonia”, t. I, 2, Lublin 1988, s. 15-34.

 • Twórcze działania nauczyciela w procesie nauczania, „Ruch Pedagogiczny” nr 5-6, 1988.

 • Humanistyczne wartości kształcenia, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, nr 3, 1987, s. 3-15.

 • Optymalizowanie umiejętności psychopedagogicznych u kandydatów do zawodu nauczycielskiego, [w:] Uwarunkowania i formy pracy wychowawczej w szkole, red. M. Łobocki, Lublin 1985, s. 58 – 68.

 • Psychoterapeutyczna rola rodziny, [w:] Szkoła i rodzina wychowują, red. M.Ochmański, Warszawa 1985, s.23-30

 • Eksperymentalne badania wpływu ćwiczeń interpersonalnych na aktywność samowychowawczą studentów, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” , nr 1, 1985, s. 107-120.

 • Trening interpersonalny jako metoda rozwijająca umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, nr 6, 1984, s. 71 – 86.

 • Ideał i cele wychowania. [w:] Wybrane zagadnienia z pedagogiki, red. K. Kuligowska, Lublin 1984, s. 15-31.

 • Czym jest i z czego wynika powinność moralna nauczyciela? „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1983, nr 3, s. 15-21.

 • Trening interpersonalny jako metoda wdrażania do samowychowania, [w:] Prace Pedagogiczne. Z zagadnień samowychowania studentów, red. J. Bińczycka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1983, s. 73-81.

Top